Etický kodex

GELNAR reality

  • vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti této společnosti GELNAR reality nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu
  • hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu a nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta
  • při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí uvádí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno
  • zavazuje se uvádět vždy pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize GELNAR reality v ceně není obsažena, je povinna zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat
  • nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem neobdržela souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji. Při poskytování svých služeb realitní společnost GELNAR reality vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje
  • za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá GELNAR reality se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem
  • bez souhlasu klienta nesmí zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem či příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi
  • průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace
  • spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního makléře, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • zavazuje se zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašuje, že se zavazuje proti všem formám nekalé soutěže jiných účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb, parazitování na pověsti jiného soutěžitele, aktivně vystupovat


Máte nějaké dotazy? Napište nám!

*
*
*
*
phone: fname: