Správa nemovitostí​

Služby právní a administratívní

 • zpracování příslušných smluv s nájemci, uživateli, dodavateli služeb, s partnery při provádění oprav a údržby atd.
 • podávání výpovědí z nájmu
 • vedení příslušných evidencí nájemců, vedení předepsaných provozních dokladů a provozních knih atd.
 • další administrativní činnost podle povahy a využití objektu

Služby provozní a technické

 • zajištění údržby a drobných oprav objektu
 • plánování a zajištění periodických prohlídek a revizí
 • organizace a řízení oprav, údržby a revizí s cílem minimalizace provozních nákladů
 • zajištění havarijní služby a odborného servisu technologických zařízení
 • zajištění úklidu objektů, odvozu odpadů a údržby přilehlých chodníků a parkovacích ploch (v zimě odklízení sněhu a náledí)
 • zajištění ostrahy, eventuelně bezpečnostní služby

Služby ekonomické

 • vést kompletní evidenci předpisu plateb, aktualizovat ji měsíčně
 • stanovit a předepsat jednotlivé položky měsíční úhrady, tedy předpis v souladu s obecně závaznými předpisy a podle pokynu klienta
 • provádět vyúčtování všech služeb na jednotlivé vlastníky a nájemce dle platných předpisů včetně zasílání vyúčtování nákladů uplynulého účetního období vůči uhrazeným fakturám
 • zajištění vymáhání dlužných částek za nájemné, služby a způsobené škody
 • vést a evidovat platby připsané k účtu klienta
 • vést evidenci nákladů a příjmů
 • vyhodnocování výnosů a nákladů souvisících s provozováním objektu
 • zajištění smluvně účetnictví a daňové poradenství 


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

*
*
*
*
fname: lname: email: fullname: